Sözel Bildiriler

 

Sözel bildiriler 5 dakikayı geçmeyecek şekilde sunulacaktır.
Bildiriler Powerpoint sunum dosyası formatında hazırlanacaktır.
Maksimum 20 slaytı aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ahmet DİRİCAN, Doç. Dr. Lütfiye DEMİR
26 ŞUBAT 2022,  Cumartesi 
17:15 - 18:30

Sunum Kodu Türü Başlık İsim
S-01 Sözel Bildiri Kanser Hastalarında İnaktif CoronaVac Aşısının Güvenirliliği: Bir Anket Çalışması Ferhat Ekinci
S-02 Sözel Bildiri Glioblastoma Multiforme Tanılı Hastalarda NLR,PLR veSistemik İmmün İnflamasyon İndeksin Prognostik Değeri SERAY SARAY
S-03 Sözel Bildiri METASTATİK BERRAK HÜCRELİ VE BERRAK HÜCRELİ DIŞI RENAL HÜCRELİ KARSİNOM TANILI HASTA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ Mehmet Uzun
S-04 Sözel Bildiri Metastatik Mesane Kanserinde Prognostik Nutrisyonel İndeksin Prognoz Üzerine Etkisi Bilgin Demir
S-05 Sözel Bildiri Her-2 pozitif meme kanserinde neoadjuvan tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi Hüseyin Salih Semiz
S-06 Sözel Bildiri Bisfenol-A uygulanan MCF-7 meme kanseri hücrelerinde histon deasetilaz inhibitörleri ile Paclitaxel’in hücre döngüsü kontrolüne etkisi Çiğdem Çiçekli
S-07 Sözel Bildiri Akciğer Kanseri ve ACE2 İlişkisi Ayşe Vasfiye Ertuğrul
S-08 Sözel Bildiri Beyin Metastazlı MSI-H Endometriyum Kanser Olgusu Nadiye Sever
S-09 Sözel Bildiri METASTATİK YUMUŞAK DOKU SARKOM TANILI HASTALARDA PAZOPANİB TEDAVİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Merve Keskinkılıç
S-10 Sözel Bildiri Metastatik Malign Melanomda Temel Klinik Özellikler ve Prognostik Faktörler Nargiz Majidova
S-11 Sözel Bildiri YAYGIN EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA PLATİN DİRENCİ İÇİN PREDİKTİF FAKTÖRLER Alper Yaşar
S-12 Sözel Bildiri Lokal İleri Evre Meme Kanserli Hastalarda Neoadjuvan Kemoterapi Öncesi Ve Sonrası Periferik Kan Eozinofil/Lenfosit Oranlarının Kemoterapi Yanıtına Ve Prognoza Etkisi Öykü Ünsal
S-13 Sözel Bildiri NADİR GÖRÜLEN AKCİĞER ADENOİD KİSTİK KARSİNOM HASTALARINDA TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRÜ KULLANIMI Pınar Gürsoy
S-14 Sözel Bildiri İnsan epidermal büyüme faktörü reseptörü (HER-2) pozitif meme kanseri hastalarında tek merkez neoadjuvan tedavi deneyimi Yakup İriağaç
S-15 Sözel Bildiri MALİGN MEZOTELYOMALARIN KLİNİK SONUÇLARI: ÇOK MERKEZLİ ANALİZ Gonca Altınışık İnan
S-16 Sözel Bildiri GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANININ PROGNOSTİK ÖNEMİ Pınar Üzgeç Güller
S-17 Sözel Bildiri METASTATİK KOLOREKTAL KANSER HASTALARINDA İMMUNO-NUTRİSYONEL SKORLAR İLE SAĞKALIM ARASINDAKİ İLİŞKİ Zeynep Gülsüm Güç
S-18 Sözel Bildiri Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanseri Vakamızda Lutesyum Tedavi Deneyimimiz Çiğdem Dinçkal
S-19 Sözel Bildiri EVRE I (T1N0M0) MEME MANSERİNDE KLİNİKOPATOLOJiK ÖZELLİKLER . TEK MERKEZ DENEYİMİ Özlem Özdemir
S-20 Sözel Bildiri Özofagus Kanseri Hastalarında Monosit Sayısının Hastalıksız Sağkalım Üzerine Etkisi Nurhan Önal Kalkan